מה אומר חוק ההתיישנות בתביעות נזיקין?

נזיקין הוא תחום משפטי העוסק בפיצוי בגין נזקים שנגרמו לאדם או לרכוש כתוצאה ממעשה או מחדל של אדם אחר – למשל, רשלנות רפואית שגרמה לנזיקין. המטרה של דיני נזיקין היא להבטיח שמי שגורם נזק לאדם אחר, יישא באחריות לנזק שגרם ויפצה את הנפגע. במאמר זה נסביר מה אומר חוק ההתיישנות בתביעות נזיקין.

 

חוק ההתיישנות בתביעות נזיקין

חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, קובע מגבלות זמן להגשת תביעות משפטיות. במקרה של תביעות נזיקין, משמעות הדבר היא שיש לכם פרק זמן מוגבל להגיש תביעה כנגד אדם שגרם לכם נזק. חשוב לציין שחוק ההתיישנות אינו פוגע בזכות עצמה לתבוע, אלא רק בזכות להגיש תביעה בבית משפט. משמעות הדבר היא שאם לא תגישו תביעה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק, בית המשפט לא ידון בה, גם אם זכותכם המהותית לתבוע נותרה בעינה. למידע נוסף הקליקו עו"ד נזיקין וביטוח לאומי אימבר גולן פרטוש.

 

תקופת ההתיישנות בתביעות נזיקין

ככלל, תקופת ההתיישנות בתביעות נזיקין היא שבע שנים מיום היווצרות עילת התביעה. עילת התביעה מתהווה ביום שבו אירע הנזק, או ביום שבו נודע לתובע על הנזק ועל הקשר הסיבתי בין הנזק לבין מעשהו או מחדלו של הנתבע.

 

חריגים לכלל

  •  תקופת ההתיישנות לגבי קטין תחל רק עם הגיעו לגיל 18.
  • תקופת ההתיישנות לגבי אדם מוגבל מנטלית או נפשית תחל עם הסרת המוגבלות או עם פטירתו.
  •  אם הנתבע הונה את התובע במטרה להסתיר ממנו את עילת התביעה, תקופת ההתיישנות תחל רק עם גילוי ההונאה.
  • במקרים מסוימים, ייתכן שתתחיל התיישנות חלקית של התביעה, גם אם לא חלפה מלוא תקופת ההתיישנות.
  • במקרים של נזק נסתר, תקופת ההתיישנות תחל רק עם גילוי הנזק.
  •  אם הנתבע התחייב בכתב לשלם פיצויים בגין הנזק, תקופת ההתיישנות תהיה 15 שנים מיום היווצרות עילת התביעה.

 

השלכות אי עמידה בתקופת ההתיישנות

אם לא תגישו תביעה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק, בית המשפט ידחה אותה על הסף, גם אם זכותכם המהותית לתבוע נותרה בעינה. משמעות הדבר היא שלא תוכלו לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לכם.

 

מה חשוב לעשות?

  • חשוב לשמור על כל התיעוד הרלוונטי לנזק שנגרם לכם, כגון קבלות, חשבוניות, תמונות, דו"חות רפואיים, ועדויות.
  • מומלץ לרשום את כל פרטי האירוע שגרם לכם נזק, כגון תאריך, שעה, מקום, נסיבות האירוע ועוד.
  • לפנות לעורך דין שיוכל לייעץ לכם לגבי זכויותיכם ולסייע לכם בהגשת תביעה. ככל שתתמהמהו יותר, כך יקטן הסיכוי שתוכלו להגיש תביעה מוצלחת.

 

סיכום

חוק ההתיישנות קובע מגבלות זמן להגשת תביעות משפטיות גם בתביעות נזיקין. אם נפגעתם כתוצאה ממעשהו או מחדלו של אדם אחר, מומלץ לפנות לעורך דין בהקדם האפשרי על מנת לבחון את זכויותיכם ולהגיש תביעה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק.

פטיש עם לוחית שם

פסל צדק עם ספרים